گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت

….

چشم انداز

….

تعالی سازمانی

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری

نوآوری

نوآوری در انجام امور

تعالی

تعالی سازمانی و نتیجه محوری

ایمنی

ایمنی و دوستی با محیط زیست

کار تیمی

کار تیمی ، مسئولیت پذیری و روحیه اشتراک دانش

اخلاق

اخلاق کسب و کار