گروه مپنا، نماد خود باوری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفی موادکاران، بر اساس استانداردهای تعریف شده و با در دست داشتن امکانات و تجهیزات ذیل،در دو بخش خواص متالورژیکی و مکانیکی مواد با انجام تست های مخرب و غیر مخرب، توانمند به کنترل‌های حین تولید قطعات خود می‌باشد. تجهیزات آزمایشگاه‌ کنترل کیفیت به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود:

 

آزمون های متالورژی

بررسی ساختار متالوگرافی

این بخش مجهز به میکروسکوپ نوری و نرم افزار تحلیل سـاختار Image Analyzer)) می باشد. با توجه به آن که میکروسکوپ از طریق دوربین به کامپیوتر متصل می باشند لذا بررسی و تحلیل ساختار و مشخص نمودن فازهای مختلف به راحتی امکان پذیر خواهد بود. تعیین ساختار ایجاد شده، بررسی پوشش، تعیین اندازه دانه، بررسی میکروپروسیتی، بررسی خطوط سیلان در قطعات فورج و سایر موارد مرتبط با ساختار میکروسکپی در این بخش انجام می گیرد.

 

کوره های عملیات حرارتی

این آزمایشگاه مجهز به کوره هایی در اشل آزمایشگاهی می باشد که قادر به انجام عملیات حرارتی بر روی قطعات آزمایشگاهی می باشند.

آزمون های مکانیکی

خواص مکانیکی تولیدات این شرکت بر اساس استاندارد ها سازنده قطعات در بخش مکانیکی آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات موجود، مورد بررسی قرار می گیرد:

دستگاه کشش

این دستگاه با ظرفیت25 تن جهت تعیین خواص کششی در دمای محیط و دماهای بالا بکار گرفته می شود، همچنین این دستگاه قادر به انجام آزمون های فشاردر دمای محیط و دمای بالا نیز می باشد.

آزمون خزش

این آزمایشگاه مجهز به دو عدد دستگاه خزش می باشد که با توجه به تولیدات شرکت با تجهیز نمودن فک های دستگاه از جنس سوپر، دستگاه قادر به انجام تست ها خزش در دماهای بالا می باشد.

تعیین استحکام خمشی مواد سرامیکی

این دستگاه قادر به اندازه گیری استحکام خمشی ماهیچه های سرامیکی می باشد.

اندازه گیری سختی ماکروسکوپی

سختی نمونه ها با روش های مختلف (راکول، برینل، ویکرز) در این آزمایشگاه اندازه گیری می گردد.

آزمون‌های غیر مخرب

در این بخش با توجه به تجهیزات موجود انواع آزمون های غیرمخرب جهت بررسی عیوب سطحی و عمقی بر روی قطعات انجام می گیرد. این آزمون ها در ذیل آورده شده است:

مایعات نافذ (PT) و (FPI)

رادیوگرافی (RT) (Gamma Ray & X-Ray)

سایر آزمون‌های غیر مخرب: